Vill du veta mer om SBF?Till sbffonder.se

Är du hyresgäst?Till sbfboservice.se

SV

SBF Bostad AB (publ) är ett publikt aktiebolag som, utifrån sin fondliknande struktur, förvaltas av SBF Management AB i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). SBF Management AB står under Finansinspektionens tillsyn och ansvarar för den dagliga verksamheten beträffande förvaltning och den löpande fondverksamheten.

SBF Bostad AB (publ), organisationsnummer 559056-4000, har säte i Stockholm.

VD och Styrelse

Per-Åke Eliasson

Styrelseordförande

Under drygt 25 år VD för det kommunala bostadsbolaget Tyresö Bostäder AB jämte intressebolaget och shoppingcentret Fastighets AB Tyresö Centrum. Per-Åke Eliasson är styrelseordförande i Svenska Bostadsfonden 11 AB (publ) och Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ) samt ledamot i styrelserna för Svenska Bostadsfonden Institution 1 AB och Svenska Bostadsfonden Institution 2 AB

Johan Grevelius

Ledamot och VD

Chef Kapitalmarknad i SBF Management AB. Tidigare VD för Swedbank Robur kapitalförvaltning och innan dess VD och delägare i Redeye AB. Före detta aktiechef på Nordea Markets. Har även arbetat inom Skandiakoncernen.

Jonas Berg

Ledamot och CFO

Tidigare befattningar: CFO och delägare i Genesta Property Nordic AB. Dessförinnan verksam i seniora befattningar hos bland annat SEK Financial Advisors AB, Jovis Management AB samt Venantius AB.

Anställd sedan 2019.

Utbildning: Göteborgs Universitet.

Revisorer

SBF Bostads revisor utses av bolagsstämman för att granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse som omfattar moderbolaget och koncernen till årsstämman. Revisorerna har sitt uppdrag från, och rapporterar till, bolagsstämman och får i sitt arbete inte låta sig styras av styrelsen eller bolagsledningen. Revisorerna skall också rapportera om någon styrelseledamot eller den verkställande direktören har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet.

Enligt SBF Bostads bolagsordning ska bolaget ha en revisor eller ett auktoriserat revisionsbolag. SBF Bostads revisor är KPMG AB med Mattias Lötborn som huvudansvarig revisor.