Vill du veta mer om SBF?Till sbffonder.se

Är du hyresgäst?Till sbfboservice.se

SV

Bolagsstämma

På bolagsstämman utövar aktieägaren sin rösträtt för att till exempel fastställa resultat- och balansräkningen, disposition av bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Årsstämman måste hållas sex månader från utgången av räkenskapsåret. Utöver årsstämman kan det kallas till extra bolagsstämma om styrelsen anser det befogat. Styrelsen skall kalla till extra bolagsstämma om en aktieminoritet med sammanlagt minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär detta. Detsamma gäller om revisorerna begär att en extra bolagstämma skall hållas. Beslut vid bolagsstämma fattas normalt med enkel majoritet. I vissa frågor föreskriver svenska aktiebolagslagen att beslut tas med kvalificerad majoritet.

Enligt bolagsordningen sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes tidning samt genom annons i Dagens Industri. Utöver det offentliggörs kallelsen även på bolagets webbplats. Bolaget annonserar även detta via nyhetstjänsten Cision där bolagets intressenter har möjlighet att prenumerera på bolagets hela informationsgivning.

Aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på avstämningsdagen.

Aktieägare kan närvara vid bolagsstämmor personligen eller genom ombud och kan även biträdas av högst två personer. Antalet biträden skall anges i anmälan. Vanligtvis är det möjligt för aktieägare att anmäla sig till bolagsstämman på flera olika sätt, vilka närmare anges i kallelsen till stämman. Aktieägare är berättigade att rösta för samtliga aktier som aktieägaren äger. 

 

Bilagor

2021

SBF Bostad Kallelse extra bolagstämma 210215 
​​​​​​​SBF Bostad Formulär för poströstning extra stämma 210215
SBF Bostad Stryrelsens redogörelse och revisorns yttrande till stämma 200215
 

2020

SBF Bostad Kallelse årstämma 200423

SBF Bostad Årsredovisning 2019

 

2019

SBF Bostad Kallelse extra bolagstämma 191016

SBF 14 Kallelse årsstämma 190412

SBF 14 Årsredovisning 2018

 

2018

SBF 14 Kallelse årsstämma 180524

SBF 14 Årsredovisning 2017

SBF 14 Kallelse extra bolagsstämma 181204

 

2017

SBF 14 Kallelse årsstämma 170531

SBF 14 Årsredovisning 2016